CUBIXPACK - producator de ambalaje personalizate din carton

Politica privind protecţia datelor personale

Versiunea 1 din 11 iunie 2020

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce fel de date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Tratăm cu cea mai mare seriozitate confidențialitatea clienților noștri și nu înstrăinăm niciodată şi sub nicio formă liste care conțin adrese de e-mail sau alte date cu caracter personal. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor terți fără a vă informa pe dumneavoastră în prealabil şi a vă obţine acordul. Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru (cum ar fi Facebook, GoogleMaps, YouTube). Acest lucru excedează controlului nostru. Vă încurajăm să examinaţi politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Cine suntem noi.

CUBIX PACK S.R.L. (numită în continuare “societatea”), cu sediul în Bucureşti, str. Moise Nicoară, nr. 16, ap. 1, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu număr de ordine J40/950/2000, număr de înregistrare fiscală RO 12636770, îşi asumă angajamentul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal şi de a se conforma Legislaţiei GDPR aflată în vigoare.

Cine sunteţi dumneavoastră, persoana vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal. Potrivit legislației, dumneavoastră, persoană fizică beneficiară a serviciilor noastre, sau persoană aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră (ca de exemplu, clientul nostru, potențialul nostru client, vizitatorul pe site, furnizorul, colaboratorul, angajatul, persona care a depus CV în vederea angajarii), sunteţi o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a vă facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și dvs, persoana vizată.

Obiectivele politicii de protecţia datelor cu caracter personal .

Politica CUBIX PACK SRL privitoare la protecția datelor asigură:

- Conformitatea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal;

- Protecția drepturilor persoanelor vizate, spre exemplu a partenerilor, clienților, angajaților;

- Modul de stocare și prelucrare a datelor personale ale persoanelor fizice;

- Protecția companiei și a datelor personale în faţa posibilelor riscuri referitoare la încălcarea securității datelor.

Scopul acestei Politici de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este acela de a stabili măsurile tehnice și organizatorice adecvate, precum și responsabilitățile angajaților CUBIX PACK SRL cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau, după caz, ale persoanelor împuternicite de societate, pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Legislaţia GDPR.

Înseamnă orice lege, ordonanţă, hotărâre, regulament sau legislaţie secundară emisă de Autoritatea de Supraveghere, privind prelucrarea, confidenţialitatea şi utilizarea datelor cu caracter personal, incluzând:

- REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

- LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Prin folosirea acestui site, sunteţi de acord cu practicile descrise în această Politică de Confidenţialitate. Dacă nu sunteţi de acord cu această Politică de Confidenţialitate, vă rugăm să nu utilizaţi acest site. E posibil ca această politică să fie modificată în viitor, în funcţie de modificările şi actualizările legislaţiei în domeniu. Actualizările vor fi publicate online pe site-ul www.cubixpack.ro. Continuarea utilizarii de către dvs. a site-ului web www.cubixpack.ro şi a serviciilor societăţii, după data intrării în vigoare a acestor modificări, constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări.

Definiţii.

Între definiţiile furnizate de legislaţia în domeniu vă punem la dispoziţie pe acelea care au aplicabilitate relevantă în relaţia dintre societate şi dumneavoastră, după cum urmează:

1. "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

3. "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

4. "consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

5. "încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal prelucrate de CUBIX PACK SRL sunt:

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de dvs, persoana vizată;

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime, şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

d) exacte şi, în cazul în care este necesar, reactualizate; datele dvs. cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere;

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale poate avea ca temei legal:

- încheierea și executarea unui contract (stabilirea datelor dvs. de identificare și facturare, adresa de livrare);

- interesul legitim al Operatorului (chestionarele de satisfacție adresate clienților, gestionarea acordului în scopuri comerciale);

- consimțământul persoanei vizate (cum ar fi transmiterea de comunicări de marketing, module cookies);

- obligația legală a Operatorului (raportările și informările către autoritățile publice);

- apărarea și/sau exercitarea unui drept în instanță;

- demersuri în vederea încheierii contractului de muncă.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal.

Colectăm datele cu caracter personal pentru:

- efectuarea operaţiunilor de afaceri cu persoane fizice sau cu persoane juridice (cum ar fi organizarea vizitelor de lucru la sediul societății pentru parteneri, agenții, etc.)

- ca răspuns la solicitările persoanei vizate. Persoana vizată furnizează date cu caracter personal, inclusiv numele, adresa de e-mail sau alte informaţii de contact, când ne contactează prin telefon, e-mail, poştă sau folosind platformele noastre digitale. Aceste informaţii personale ne permit să răspundem solicitărilor privind chestiuni legate de produsele CUBIX PACK SRL, detalii privind crearea de oferte de preţ, pentru stabilirea unei întâlniri de afaceri, sau pentru a răspunde unor reclamaţii.

- clienți și potențiali clienti. Putem colecta datele cu caracter personal ale clienţilor şi ale potenţialilor clienţi, inclusiv nume și prenume, informaţii de contact, informaţii privind plata şi conturi bancare, informaţii de credit şi alte informaţii care ne sunt necesare pentru efectuarea operaţiunilor cu respectiva persoană fizică sau organizaţie. Aceste informaţii pot fi dezvăluite partenerilor de logistică în vederea procesării comenzii unui client, inclusiv în vederea stabilirii livrării produselor CUBIX PACK SRL către clienţi sau în vederea răspunsului la solicitări.

- dezvoltarea afacerii. Informaţiile cu caracter personal furnizate de către dvs., persoana vizată, şi informaţiile personale pe care le colectăm pe platformele noastre digitale vor fi folosite pentru a creşte nivelul de înţelegere a clienţilor noştri şi pentru a asigura o comunicare relevantă în toate aspectele relaţiei dintre dumneavoastră și CUBIX PACK SRL. Datele personale vor fi folosite şi pentru dezvoltarea de noi produse și servicii sau pentru îmbunătățirea celor deja existente.

- sondaje ale clienţilor şi vizitatorilor. Putem colecta date cu caracter personal de la vizitatorii platformelor noastre digitale sau de la clienți, în scopul prelucrării în cadrul desfășurării sondajelor referitoare la produsele și serviciile noastre. Datele dvs. personale nu vor fi folosite pentru comunicări de marketing fără acordul dvs.

- potențiali angajați sau contractori. Atunci când o persoană se înscrie pentru ocuparea unei poziţii în cadrul companiei CUBIX PACK SRL, sau încheie un contract cu noi, putem colecta anumite date personale, cum ar fi numele, informaţii de contact, informaţii referitoare la istoricul de muncă, diplome de studii, verificări relevante de dosare şi informaţii referitoare la interese profesionale. Acestea pot fi colectate direct de la persoana în cauză, de la un consultant de recrutări şi de la angajatorii anteriori ai persoanei, sau de la alte persoane, inclusiv din referinţe şi surse făcute publice. Aceste informaţii sunt folosite pentru a ne informa sau asista în luarea deciziei referitoare la a face o ofertă de angajare sau la încheierea unui contract cu persoana respectivă.

- în vederea respectării legii. Putem colecta date cu caracter personal conform cerinţelor sau permisiunilor legislației în vigoare cum ar fi, de exemplu, furnizarea informațiilor dvs. cu caracter personal către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Alte scopuri în care prelucrăm datele sunt următoarele:

- pentru a răspunde la întrebări și solicitări;

- în scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil;

- pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;

- pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

- pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

- pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;

- pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

Inexistența unui proces decizional automat.

Nu luăm decizii automate cu efecte juridice sau alt efect similar în privința dvs., însă, în măsura în care acest lucru se va schimba în viitor, vă vom informa în mod corespunzător și vă vom permite exercitarea tuturor drepturilor legale.

Categorii de date cu caracter personal colectate.

Întrucât aplicăm principiul reducerii la minimum a datelor personale prelucrate, ne angajăm să colectăm doar acele date care sunt cu adevărat necesare, adecvate şi relevante cu scopul prelucrării. Astfel, vă informăm că datele personale pe care societatea le prelucrează sunt date personale pe care le colectăm de la dvs. sau din alte surse, cum ar fi:

- date de identificare, de exemplu: numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședință, cod unic de identificare, serie și număr act de identitate, serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având funcția de identificare;

- date financiare (ex. cont bancar);

- date de contact (numărul de telefon fix/mobil, adresa e-mail, adresa de livrare);

- alte date personale (CV, adeverințe medicale, diplome, competențe, studii);

Aceste date sunt necesare pentru activități precum: pregătirea ofertei, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului, remedierea eventualelor neconformități, încasări și plăți în conturi bancare, soluționarea reclamațiilor.

De asemenea, este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru. Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelelor cookie, puteți accesa Politica noastră de cookie-uri la adresa https://cubixpack.ro/utilizare-cookie-uri/ .

Procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Atunci când furnizaţi informaţii cu caracter personal către societate, aceasta le utilizează în scopurile pentru care ne-aţi acordat permisiunea dumneavoastră.

Societatea poate colecta, înregistra, organiza, stoca, adapta ori modifica, extrăgea, consulta, utiliza, dezvălui către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alătura ori combina, şterge sau distruge datele cu caracter personal menţionate mai sus.

Vom divulga datele dvs. cu caracter personal numai pe baza consimţământul dvs. în următoarele posibile situaţii:

- Pentru furnizarea serviciilor către dvs., prin realizarea acestora cu terţi colaboratori care respectă legislaţia GDPR.

- Atunci când cerinţele de reglementare ne impun acest lucru. Ne conformăm legislaţiei GDPR ori de câte ori primim cereri legate de dvs. de la autorităţi sau în cazul unui proces.

- Atunci când credem că este necesar pentru a împiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane şi numai dacă apreciem în mod rezonabil, cu bună credinţă, că este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietăţii şi securităţii dvs., ale altor parteneri, ale societăţii.

Cu excepţia situaţiilor prezentate mai sus, nu vom dezvălui fără autorizare nicio informaţie referitoare la clienţii, angajaţii şi partenerii noştri.

Categoriile de destinatari ai datelor personale pot fi:

- furnizori de soluții externalizate de contabilitate, IT, protecţia muncii sau resurse umane;

- agenți de vânzări;

- experți independenți subcontractați de societate pentru evaluarea și remedierea eventualelor neconformități ale produselor;

- societăți ce oferă servicii de tip poștă/curierat;

- bănci, furnizori de servicii de plăți;

- companii de studii de piață/studii satisfacție clienți;

- autorități publice (ANAF, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului etc.);

- instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale;

Pe baza consimţământului dvs. expres şi clar exprimat, oferit astfel şi numai în limitele legislaţiei GDPR, în scopul de a răspunde solicitărilor dvs. prin oferirea de servicii care pot prezenta interes pentru dvs., este posibil să oferim astfel de informaţii către parteneri cu care colaborăm în scopul realizării serviciilor şi care sunt de acord să respecte prezenta Politica de confidenţialitate şi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor.

Măsuri de securitate pentru protejarea datele cu caracter personal.

Ne angajăm să protejăm datele dvs. personale de îndată ce suntem în posesia lor. Implementăm măsuri de securitate privind personalul, fizice şi tehnice. În ciuda eforturilor noastre, în cazul în care vom depista o breşă de securitate, vă vom informa, în aşa fel încât să puteţi iniţia măsuri de protecţie adecvate.

Societatea îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal.
Pentru a proteja datele cu caracter personal de distrugere accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu prezenta politică de securitate aplicată utilizatorilor:

1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt angajaţii şi managementul societăţii; fiecare dintre aceştia accesează baza de date cu propriul nume de cont şi parolă (după 3 introduceri greşite a parolei contul se blochează). Toţi utilizatorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide accesul. În cazul în care unul sau mai mulţi utilizatori sunt revocaţi din diverse motive, conturile de acces se suspendă automat.

2. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

3. La intervale de timp (lunar) se efectuează o copie de siguranţă a bazei de date. Copiile de siguranţă ale bazei de date sunt păstrate în camere separate de spaţiile în care se stochează sau în care se operează asupra datelor cu caracter personal, iar accesul la acestea este restricţionat.
4. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informaţiilor au implementate soluţii de protecţie antivirus, antispam şi firewall updatate la zi.

5. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizaţi pentru aceasta operaţiune şi numai în scopuri cerute de legislaţia GDPR.

6. Sediul Societăţii este dotat cu sistem de alarmă, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fişiere securizate, protejate de parolă. Informaţiile pe suport de hârtie sunt păstrate în dosare speciale, la care au acces doar angajaţii societăţii, cărora le incumbă obligaţia de confidenţialitate.
7. Nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, astfel că le păstrăm numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care au fost colectate. La data expirării termenului de stocare, iniţiem acţiuni de distrugere a acestora, cu excepţia cazului în care legislaţia ne impune să le păstram o perioadă mai lungă de timp.

8. Societatea utilizează procedurile de securitate si ia masurile pe care le consideră adecvate pentru garantarea şi protejarea datelelor personale pe care clienţii sau angajaţii noştri sau alte persoane le furnizează societăţii. Scopul societăţii este de a preveni accesul neautorizat, de a menţine acurateţea datelor, de a asigura utilizarea adecvată a datelor şi de a proteja datele împotriva pierderii, utilizării greşite sau modificării informaţiilor aflate sub controlul societăţii.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal.

Societatea respectă principiul limitării legat de perioada de stocare, conform Regulamentului (UE) 679/2016. Cu toate acestea, unele date cu caracter personal vor fi păstrate, printre altele, pentru că ne obligă legea sau pentru a ne proteja interesele comerciale. Printre motive, enumerăm: litigii, respectarea legii, protejarea proprietății intelectuale, protejarea secretelor comerciale, ancheta privind incidentele de securitate.

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele de arhivare, atât legale cât și interne. De asemenea, pentru a ne exercita și apăra drepturile în situația unei proceduri legale, în calculul duratei de stocare este inclus și termenul general de prescripție de 3 ani. Datele cu caracter personal se stochează astfel:

Datele cu caracter personal ale clienților: 10 ani de la semnarea contractului. Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Datele cu caracter personal ale potențialilor clienți: 3 ani de la momentul ofertării. Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Datele cu caracter personal ale candidaților la un loc de muncă: 3 ani de la interviu. Ulterior acestei perioade, datele fi vor șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Datele cu caracter personal ale angajaților: 3 ani de la încetarea contractului de muncă, cu excepția contractelor de muncă (75 de ani) și a ștatelor de plată (50 de ani). Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Documentele contabile: 10 ani. Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Date ale partenerilor de afaceri sau colaboratori externi: 10 ani de la încetarea contractului. Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Datele prelucrate pentru marketing direct: până la retragerea consimțământului. Ulterior acestei perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate pentru a fi utilizate în scopuri istorice, statistice sau de cercetare.

Alte date cu caracter personal se vor păstra pe perioada impusă de lege, iar în lipsa acesteia pe o perioadă de 3 ani de la ultima interacțiune de orice fel cu persoana vizată.

Aşteptările societăţii pentru furnizorii săi de servicii.

Societatea se aşteaptă ca furnizorii săi de servicii, care pot avea acces la datele personale furnizate de clienti săi, angajaţii săi sau alţi parteneri, în scopul furnizării de servicii către societate, să respecte principiile de confidenţialitate, integritate, disponibilitate, autenticitate şi non-repudiere enunţate în prezentul document, indiferent dacă aceşti furnizori de servicii accesează informaţii despre clienţi, angajaţi sau parteneri, şi consideră angajamentul furnizorului privind confidenţialitatea şi securitatea ca parte a procesului său de luare a deciziilor cu privire la furnizarea de servicii. Societatea nu intră în relaţii cu nicio persoană care nu este de acord cu condiţiile legale oferite privind securitatea datelor personale.

Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate .

Conform Legii nr. 190/2018 și a Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc:

Dreptul de informare

Aveți dreptul de a obține de la CUBIX PACK SRL, cel puțin următoarele informații, cu excepția situaţiei în care sunteți deja în posesia informațiilor respective:

- identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

- scopul în care se face prelucrarea datelor;

- informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

- orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Dreptul de acces la date

Aveți, de asemenea, dreptul de a obține de la CUBIX PACK SRL, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de societate.

Dreptul de intervenție asupra datelor

Totodată, aveți dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Dreptul la ştergere (“dreptul de a fi uitat”)

Aveţi dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică vreunul dintre motivele legale prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016 (datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul).

Dreptul de opoziție

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării de către CUBIX PACK SRL a datelor cu caracter personal care vă privesc.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Beneficiați de dreptul de a cere și de a obține retragerea/anularea/reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității dumneavoastră, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

Dreptul de a vă adresa justiției

Aveți dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcate. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă prin utilizarea datelor de contact indicate în prezenta Politică de Securitate.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți .

Datele colectate de către societate sunt dezvăluite către terți numai în cazul în care CUBIX PACK SRL este vizată de o obligație legală în acest sens. Orice dezvăluire către terți în alte condiții a datelor cu caracter personal va fi făcută numai cu acordul dumneavoastră expres, exprimat în prealabil.


Contact

Dacă doriţi amănunte suplimentare despre politica noastră de confidenţialitate, vă rugăm să ne contactaţi la:

Adresa: Bucureşti, sector 3, str. Drumul Dealul Bradului, nr 161-163, sector 4.

Tel.: 021 320 42 01

Fax: 021 320 42 02

E-mail: gdpr@cubixpack.ro